Polityka prywatności dla użytkowników końcowych


Jaki jest cel niniejszego dokumentu?

Firma Kształty Reklamy s.c.  („Furry Sheep KR“) zobowiązuje się chronić prywatności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. 

W niniejszej polityce prywatności opisano sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników, kiedy korzystają z naszych aplikacji, gier online oraz portali i witryn. 

Polityka ma zastosowanie do wszystkich użytkowników końcowych, w tym użytkowników płacących i niepłacących. 

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Nazwa i adres administratora
 3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych
 4. zapytania poprzez formularz kontaktowy, wiadomości  e-mail i narzędzia wsparcia
 5. Korzystanie z usług reklamowych świadczonych przez osoby trzecie
 6. Prawa osoby, której dane dotyczą
 7. Przepisy końcowe

I. Wstęp

Kształty Reklamy s.c.  („Furry Sheep KR“)  jest administratorem danych osobowych użytkowników i zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności i integralności osobistej użytkowników w czasie korzystania przez nich z oferowanych przez nas aplikacji mobilnych, gier i gier online, a także portali i witryn (łącznie „usługi“). Niniejsza polityka prywatności pozwoli użytkownikom zrozumieć, które ich dane osobowe zbieramy, dlaczego są one zbierane i jak są przez nas wykorzystywane. Wyjaśni sposób wykonywania praw, gdy użytkownicy przekazali nam swoje dane osobowe do przetwarzania.

II. Nazwa i adres administratora

Administratorem zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i innymi krajowymi przepisami o ochronie danych państw członkowskich, a także innymi regulacjami związanymi z ochroną danych jest: 

Kształty Reklamy s.c.
ul. Erazma Ciołka 8
01-402 Warszawa
Poland
e-mail: FurrySheepKR@gmail.com

III. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych 

W celu przetwarzania ich zapytań lub udzielania wsparcia, czasami niezbędne jest też żądanie podania przez użytkowników takich informacji osobowych jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. Kształty Reklamy s.c.  („Furry Sheep KR“)  będzie obchodzić się z tymi danymi w sposób poufny i zgodny z przepisami prawa o ochronie danych. Zasadniczo Kształty Reklamy s.c.  („Furry Sheep KR“)  nie będzie ujawniać informacji osobom trzecim bez zgody użytkowników, chyba że jest to wymagane do zawarcia i realizacji umowy, do przetwarzania żądania użytkownika lub do udzielenia użytkownikowi wsparcia bądź w przypadku zezwolenia prawnego. 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną do przekazywania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO). 

W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganego do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ma to także zastosowanie do przetwarzania wymaganego w celu wykonania działań przed umownych. 

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do realizacji obowiązku prawnego, któremu podlega nasza spółka, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

Jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają żywotne interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. 

Jeżeli przetwarzanie jest wymagane do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów naszej firmy lub osoby trzeciej, w sytuacji gdy interesy, prawa podstawowe ani wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad wcześniej wymienionymi interesami, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f). 

3. Usuwanie danych i czas przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane niezwłocznie po ustaniu celu przechowywania. Ponadto przechowywanie może mieć miejsce, jeżeli jest dopuszczone rozporządzeniami, przepisami prawa lub innym regulacjami Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Blokowanie lub usuwanie danych ma też miejsce z upływem okresu zatrzymywania określonego w powyższych przepisach, chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane w celu zawarcia lub realizacji umowy. 

4. Bezpieczeństwo danych

Kształty Reklamy s.c.  („Furry Sheep KR“)   podejmuje wysiłki, by zapobiec nieupoważnionemu dostępowi do danych osobowych użytkowników, a także nieupoważnionemu wykorzystaniu lub fałszowaniu tych danych oraz minimalizować związane z tym ryzyko. Jednak przekazywanie danych osobowych, czy to osobiście, czy przez telefon bądź Internet, zawsze wiąże się z ryzykiem, a żaden system technologiczny nie jest całkowicie odporny na możliwość manipulacji lub sabotażu. 

Kształty Reklamy s.c.  („Furry Sheep KR“)   przetwarza informacje zebrane od użytkowników zgodnie z polskimi i europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Wszyscy pracownicy mają obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących tajemnicy danych i ochrony danych i są w tym zakresie poinstruowani.

IV. Zapytania poprzez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail i narzędzia wsparcia

1. Kontak

Najlepiej skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego przez nas adresu e-mail. W takim przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przesłane w wiadomości e-mail. 

2. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi kontaktu i żądania wsparcia. Przetwarzanie innych danych osobowych w czasie procedury przesyłania służy zapobieżeniu nadużyciom formularza kontaktowego oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszym systemom informatycznym. 

3. Czas przechowywania

Dane zostają usunięte niezwłocznie, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu, do którego zostały zebrane. 

V. Korzystanie z usług reklamowych świadczonych przez osoby trzecie

1. Informacje ogólne

Aplikacja/Gra może czasami zawierać reklamy osób trzecich i interaktywne łącza do witryn osób trzecich, za które nie ponosimy odpowiedzialności. W szczególności nie mamy żadnego wpływu na treść ani wygląd stron zewnętrznych, na których znajdują się łącza do tej witryny, lub witryn, do których użytkownik może być przekierowany za pośrednictwem tej witryny. Stosowni dostawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i wygląd tych stron oraz za zgodność z regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Reklamodawcy czasami korzystają z technologii, które wysyłają reklamy pojawiające się w naszych aplikacjach/grach bezpośrednio do aplikacji użytkownika, automatycznie przekazując jego adres IP. Tacy reklamodawcy czasami także korzystają z plików cookie i innych środków technicznych do mierzenia skuteczności ich reklam lub optymalizowania ich treści. Ma to w szczególności zastosowanie do przypisywania witryn do określonych kategorii zainteresowań w zakresie korzystania z Internetu. Między tymi informacjami a imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu lub adresem e-mail użytkownika nie będzie stworzone żadne połączenie. Nie mamy na to żadnego wpływu. Dlatego też posługiwanie się danymi przez te osoby trzecie nie jest objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie danych. W związku z tym, w celu uzyskania informacji na temat regulacji w zakresie ochrony danych prosimy o bezpośredni kontakt z odpowiednim dostawcą. Użytkownik może wyłączyć korzystanie z plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeżeli przetwarzane są dane użytkownika, jest on osobą, której dane dotyczą, zgodnie z definicją RODO, i wobec administratora przysługują mu następujące dane: 

1. Prawo do informacji

Użytkownik może żądać, by administrator potwierdził, czy dotyczące użytkownika dane osobowe są przez nas przetwarzane. 

W przypadku istnienia takiego przetwarzania użytkownik może żądać, by administrator przekazał mu następujące informacje: 

 1. cele przetwarzania danych osobowych użytkownika; 
 2. kategorie przetwarzanych danych osobowych; 
 3. odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym stosowne dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane; 
 4. planowany czas przechowywania danych osobowych użytkownika lub, jeżeli brak konkretnych informacji, kryteria ustalania czasu przechowywania; 
 5. informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
 6. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
 7. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle; 
 8. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. 

Użytkownik jest uprawniony do żądania informacji na temat tego, czy dotyczące go dane osobowe są przekazywanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym zakresie użytkownik może żądać informacji na temat obowiązujących gwarancji zgodnych z art. 46 RODO, związanych z przedmiotowym przekazaniem. 

Będziemy odpowiadać na zapytania w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania. 

2. Prawo do sprostowania danych 

Użytkownik ma także prawo do żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, o ile dotyczące go przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne. Administrator ma obowiązek niezwłocznego sprostowania danych. 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

W poniższych okolicznościach użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych: 

 1. jeżeli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; 
 2. jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
 3. jeżeli administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub 
 4. jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, ale nie ustalono jeszcze, czy powody podane przez administratora przeważają nad powodami użytkownika. 

Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało nałożone w którejkolwiek z powyższych okoliczności, przed zniesieniem ograniczenia użytkownik zostanie poinformowany przez administratora. 

XII. Przepisy końcowe

Kształty Reklamy s.c.  („Furry Sheep KR“)  może zmienić niniejszej postanowienia w zakresie ochrony danych w dowolnym momencie.